Ubezpieczamy trudne ryzyka

Ankieta oceny ryzyka dla magazynów wykonanych z płyt warstwowych

1. Magazynowane towary

Opis składowanych towarów:

a) palne, wybuchowe lub toksyczne zaliczone do grupy ADR
b) aerozole
c) inne

2. Wysokość składowania

Opis składowania: na regałach, w stosach, itp.

a) do 4 m
b) pow. 4 m
a) konstrukcja żelbetowa, murowana
b) konstrukcja stalowa niezabezpieczona środkami ogniochronnymi
c) konstrukcja stalowa zabezpieczona środkami ogniochronnymi podwyższającymi oporność ogniowa stali do pow. 30 min
d) ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem
- wełna mineralna,
- pianka poliuretanowa lub styropian
e) zabezpieczenie wszystkich kabli elektrycznych przechodzących przez ściany i stropy z płyt warstwowych w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem o ostre krawędzie blach tzn. w rurkach stalowych lub z tworzyw sztucznych
f) nad magazynami znajduje się wolna przestrzeń – nazywana „techniczną”, – gdzie przebiegają między innymi instalacje elektryczne
- przestrzenie techniczne zabezpieczone są systemami sygnalizacji pożarowej w oparciu o czujki dymu i centralkę zainstalowaną w pomieszczeniu ze stałą obsługą,
- brak systemów sygnalizacji pożarowej w przestrzeni technicznej.

4. Podział na strefy pożarowe

Podział hal na strefy pożarowe. Opis oraz plan obiektów z zaznaczonym podziałem na strefy pożarowe:

a) część magazynowa stanowi jedną strefę pożarową
b) część magazynowa podzielona na strefy pożarowe.

5. Przeciwpożarowe zabezpieczenia hal magazynowych

Opis stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i chronione nimi obiekty:

a) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe chroniące 100% powierzchni hal magazynowych i produkcyjnych
b) hydranty wewnętrzne, zewnętrzne
c) gaśnice

6. Zakaz palenia tytoniu

Czy na terenie zakładu istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu:

a) Obowiązuje na terenie całego magazynu. Nie ma miejsc wydzielonych.
b) Wydzielone palarnie

7. Ochrona zakładu

Opis:

a) ogrodzenie
b) firma ochroniarska – 24 godz./dobę
c) systemy TV przemysłowej (CCTV)
d) elektroniczne systemy włamania i napadu w oparciu o czujki ruchu (SSW i N)
e) systemy kontroli dostępu (AC)

8. Dane zgłaszającego

Imię i Nazwisko

Adres email

E-mail *

* pole wymagane

Proszę podać adres e-mail w formacie ja@domena.pl